Ένταξη και σχεδιασμός φοιτητικών υποδομών άμεσης ανάγκης στην πόλη της Ξάνθης.
Λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα της στέγασης που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι φοιτητές και ιδιαίτερα οι πρωτοετείς φοιτητές αλλά και τις ανάγκες των φοιτητών για κάποιες εξυπηρετήσεις στο campus, ζητείται ο σχεδιασμός μονάδων που θα συνδυάζουν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες διαφορετικά είδη παροχών και οι οποίες θα εντάσσονται τόσο στην περιοχή του campus όσο και σε άλλους δημόσιους χώρους που θα μελετηθούν σχετικά ώστε να φιλοξενήσουν αυτές τις συχνά παρασιτικές δομές.

Το υπόβαθρο είναι καταρχήν συνολικά η πόλη της Ξάνθης και περιλαμβάνει τόσο το campus όσο και την πόλη καθαυτή, αλλά μόνο σε ότι αφορά σημεία τα οποία να επιτρέπουν την παρασιτική λειτουργία των ζητούμενων μονάδων. Οι μονάδες μπορούν να λειτουργούν ως κατοικίες έκτακτης ανάγκης ή ως κύτταρα όπου φιλοξενούνται συγκεκριμένες δραστηριότητες. Αυτές που προτείνονται, χωρίς να είναι δεσμευτικές, είναι η δραστηριότητα του ύπνου-ανάπαυσης, της προσωπικής υγιεινής, της εργασίας, του φαγητού και της αποθήκευσης. Τα κύτταρα που θα προορίζονται για κάθε μία δραστηριότητα θα πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα να συντίθενται σε πιο πολύπλοκες δομές με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς τους. Η σύνδεσή τους με τα απαραίτητα δίκτυα για τη λειτουργία τους μπορεί να στηρίζεται σε δύο λογικές α) στη λογική της δημιουργίας υποδομών με κατασκευές-υποδοχείς για plug-in εγκατάσταση των κυττάρων σε χώρους που κάτι τέτοιο κρίνεται εφικτό και β) στην παρασιτική ανάπτυξη των κυττάρων σε σχέση με ήδη υπάρχοντα, δημόσια κτήρια. Είναι προφανές ότι τόσο στην μονοκυτταρική τους κατάσταση όσο και στη συνδυαστική εκδοχή τους πρέπει να είναι δυνατή η αποσυναρμολόγησή τους και η μεταφορά τους. Επιπλέον το κάθε κύτταρο θα πρέπει να μπορεί να αποθηκεύεται σε κάποια «κλειστή» και προστατευμένη μορφή. Οι διαστάσεις των κυττάρων τόσο στην κλειστή όσο και στην ανοιχτή μορφή τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη το σύστημα αποθήκευσης, τη δυνατότητα συναρμολόγησης με άλλα κύτταρα καθώς και τα ανθρωπομετρικά δεδομένα.

Πολυξένη Μάντζου
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τόπος και Κατασκευή Α' Ομάδα - Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ.

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Βενιεράκης - Βιαροπούλου - Ζάχος - Μαυρουδή

b-parousiasi

Παραδείγματα Κατοικιών - Θεόφιλος Ζάχος

The Of

Παραδείγματα Κατοικιών - Βενιεράκης Μανώλης

αναλυση

Παραδείγματα Κατοικιών - Νερίνη Μαυρουδή

νερινη

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ-ΜΗΝΤΣΟΥΛΗ-ΝΙΩΤΗΣ-ΧΕΡΙΑΝΙΔΗΣ

topos kataskevi

παραδείγματα κατοικιών - Κλείτσα Μαρίαπαραδείγματα κατοικιών - Βασιλική Κούβαρη

παραδείγματα κατοίκησης - Μ. Βογιατζή

Κλείτσα Κούβαρη Μπούση ΤρίμμηΜαρία-Αννα Θεοδωρούδη

Παρουσίαση29-11-2010(2)

Βαρδαξής - παραδείγματα κατοικιών

Σημειώσεις Μαθήματος 29/11

Σημειωσεις-29-11

Για αύριο υπάρχει η ατομική εργασία ανάλυσης 2 κατοικιών με τρεις διαφορετικούς παράγοντες, όπως πχ

φως, πορεία, πάτωμα, ανοίγματα, κενό-πλήρες, έπιπλα, καθ' ύψος, ηλεκτρικό, θέρμανση, αερισμός, υφές-υλικά, χρώματα, σχέση μέσα - έξω κ.ά.

Αυτή είναι μια παρεμφερής εργασία ανάλυσης κατοικιών από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ και αυτό το site του μαθήματος.

Ακολουθούν δύο παραδείγματα διπλωματικών εργασιών με παρεμφερές θέμα - ελάχιστη μετακινήσιμη κατοικία από το περιοδικό Αρχιτεκτονικά Θέματα, τεύχη 7/1973 και 8/1974.

Parade Arx Them

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Αποστολίδης-Γιαννακόπουλος-Κουβίδης-Σγουροπούλου

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ-ΜΗΝΤΣΟΥΛΗ-ΝΙΩΤΗΣ-ΧΕΡΙΑΝΙΔΗΣhttp://www.metalocus.es/content/en/blog/story-buckminster-fuller-and-union-tank-car-dome

Bενιεράκης - Βιαροπουλου - Ζάχος - Μαυρουδή

1_11